Huidtherapie Angela Utberg, gevestigd aan Kruidentuin 5, 2991 RK in Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.huidtherapieangelautberg.nl
Adres: Kruidentuin 5
2991 RK Barendrecht
Telefoonnummer: 06-40047313

Angela Utberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Huidtherapie Angela Utberg. Zij is te bereiken via info@huidtherapieangelautberg.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Huidtherapie Angela Utberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Huidtherapie Angela Utberg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Huidtherapie Angela Utberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Huidtherapie Angela Utberg verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Huidtherapie Angela Utberg neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidtherapie Angela Utberg) tussen zit. Huidtherapie Angela Utberg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Skin@dmin: Het kunnen volgen en bijsturen van behandelingen
– Zorgverzekeraars/Vecozo: Om de vergoedingen van de zorgverzekeraars te kunnen ontvangen
– Archiefkast: Het bewaren van verwijzingen voor terugkoppeling aan verzekeraars etc.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Huidtherapie Angela Utberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:

– (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn: maximaal 15 jaar > Volgen en bijsturen van de behandeling
– Personalia > Bewaartermijn: maximaal 15 jaar > Volgen en bijsturen van de behandeling
– Adres > Bewaartermijn: maximaal 15 jaar > Volgen en bijsturen van de behandeling
– Gekoppelde gegevens (zorgverzekeraar, huisarts, verwijzer) > Bewaartermijn: maximaal 15 jaar > Volgen en bijsturen van de behandeling
– Financieel (facturen) > Bewaartermijn: maximaal 15 jaar > bewaken ontvangsten

Delen van persoonsgegevens met derden

Huidtherapie Angela Utberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Huidtherapie Angela Utberg wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huidtherapie Angela Utberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Huidtherapie Angela Utberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidtherapie Angela Utberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Huidtherapie Angela Utberg een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huidtherapieangelautberg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Huidtherapie Angela Utberg reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Huidtherapie Angela Utberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
Huidtherapie Angela Utberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huidtherapieangelautberg.nl